Πλάνισμα πολλαπλών εξαγωγής – εισαγωγής
Οι πολλαπλές εξαγωγής χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ισχύς και της ροπής του κινητήρα.
Ο στόχος της πολλαπλής είναι να κάνει ευκολότερη την έξοδο των καυσαερίων από τους κυλίνδρους.